عروس و داماد با لباس سنتی ایرانی.

عروس و داماد با لباس سنتی ایرانی.