عروس وداماد کرمانی

عروس و داماد کرمانی و آداب و رسوم عروسی در کرمان همراه با عکس