عروس و داماد که روی ماشین چاپ کار می کنند.

عروس و داماد که روی ماشین چاپ کار می کنند.