زن و مردی با لباس های سنتی در حال نوشیدن چای هستند.

زن و مردی با لباس های سنتی در حال نوشیدن چای هستند.