دستی که کارت عروسی ایلیا 395 با نوشته عربی روی آن در دست دارد.

دستی که کارت عروسی ایلیا 395 با نوشته عربی روی آن در دست دارد.