دستی که پاکت نامه ای با پر صورتی در دست دارد که شامل کارت عروسی ایلیا 395 است.

دستی که پاکت نامه ای با پر صورتی در دست دارد که شامل کارت عروسی ایلیا 395 است.