وظایف و حقوق زن ، وظیفه زن نسبت به شوهر ، زن و زناشویی

1391-1397 کلیه حقوق برای شرکت تولیدی کارت عروسی جوانه تهران محفوظ است.