زن وابسته ، زن متکی به خانواده ، زن بی مسئولیت

1391-1397 کلیه حقوق برای شرکت تولیدی کارت عروسی جوانه تهران محفوظ است.